Контакти

Институт за изследване на близкото минало

ул. „Юрий Венелин“ No. 24, вх. Б, ет.2
тел./факс: (00359) 2 988 82 73
email: minaloto@gmail.com

Във Facebook!

Изпълнителен директор на Института

проф. Ивайло Знеполски
email: znepolski@abv.bg

Проектен администратор:

Димитър Димов

тел./факс: (00359) 2 988 82 73
email: minaloto@gmail.com